Ιστορία – Στόχοι – Οργάνωση

H ISPS (International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis) υπό την πρώτη μορφή της και με την ονομασία International Symposium for the Psychotherapy of Schizophrenia, συστήθηκε το 1956 στη Bern (Switzerland) χάρη στις προσπάθειες του Dr. Gaetano Benedetti και του Dr. Christian Muller να προωθήσουν, διαμέσου μιας σειράς συμποσίων, πέρα από τη βιολογική, την ψυχαναλυτική και κοινωνική κατανόηση και προσέγγιση της σχιζοφρένειας και άλλων ψυχώσεων. Το 1997 συγκροτήθηκε για πρώτη φορά με την ονομασία International Society for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and other Psychoses, ενώ το 2012 υιοθέτησε τη σημερινή ονομασία της απαλείφοντας ως αδόκιμο τον όρο «σχιζοφρένεια».

H ISPS Hellas, Εταιρεία για την Ψυχολογική και Κοινωνική Αντιμετώπιση της Ψύχωσης, αποτελεί τον ελληνικό κλάδο της ISPS. Ιδρύθηκε το 2006 με πρωτοβουλία του Δρ. Αναστασίου Κουκή και λειτουργεί βάσει συναφούς Καταστατικού με εκείνο της ISPS ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Η ISPS Hellas είναι ανεξάρτητος οργανισμός και οι εκδηλώσεις της (ετήσιες συνδιασκέψεις, συνέδρια κλπ.), καθώς και η παροχή μη κερδοσκοπικής θεραπευτικής βοήθειας, χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τις συμμετοχές, τις συνδρομές των μελών της, και τις έκτακτες χορηγίες προσώπων ή άλλων φορέων που ευαισθητοποιούνται αφιλοκερδώς στην προώθηση της θεραπείας των ψυχώσεων.

Κύριοι στόχοι της ISPS Hellas:

  • Η συστηματική θεωρητική και κλινική (ψυχο-βιολογική, ψυχολογική, κοινωνική) προσέγγιση των ψυχώσεων μέσω σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνδιασκέψεων και συνεδρίων.
  • Η εξασφάλιση της κατάλληλης ψυχοθεραπευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα τα οποία πάσχουν από σχιζοφρένεια ή άλλη μορφή ψύχωσης.
  • Η δημιουργία προγραμμάτων θεραπευτικής αντιμετώπισης και πρόληψης των ψυχώσεων, ιδιαίτερα εάν αυτές είναι χρόνιες ή χαρακτηρίζονται από πρώιμη
    έναρξη.
  • Η προώθηση της έρευνας επί των ψυχώσεων σε επίπεδο ατομικής, ομαδικής και οικογενειακής ψυχοθεραπείας.
  • Η παροχή συστηματικής εκπαίδευσης ή/και εποπτείας επαγγελματιών ψυχικής υγείας στην ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία των ψυχώσεων.
  • Η ευαισθητοποίηση τόσο των μελών όσο και ευρύτερων κοινωνικών ομάδων στην αντιμετώπιση των ψυχώσεων μέσω ειδικών ομάδων εργασίας.

Το Δ.Σ. της ISPS Hellas απαρτίζεται από μέλη τα οποία εκπροσωπούν ολόκληρο σχεδόν το φάσμα σχετικών επιστημών και ειδικοτήτων (ψυχιατρική, φιλοσοφία, ψυχολογία, κοινωνική εργασία, ανθρωπιστικές και οικονομικές επιστήμες κλπ.). Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται ανά δύο (2) χρόνια.

Η ISPS Hellas πραγματοποιεί την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της εκ παραλλήλου με την Ετήσια Συνδιάσκεψη (Θεωρητικό-Βιωματικό Σεμινάριο) που διοργανώνει με έδρα την Αθήνα. Τα μέλη ειδοποιούνται για την Ετήσια Γενική Συνέλευση από κοινού με την πρόσκληση για τη συμμετοχή τους στη Συνδιάσκεψη τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία διεξαγωγής αυτής. Οι εκλογές λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται επίσης η συζήτηση
περί του Προϋπολογισμού, καθώς και άλλων θεμάτων. Τυχόν προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού θα πρέπει να κατατίθενται στο Δ.Σ. τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.