ΜέληMembers

1. Ατομικά Μέλη
Μέλη της ISPS Hellas μπορούν να γίνουν όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με τη θεραπευτική προσέγγιση των ψυχώσεων (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.), ή και όσοι, χωρίς να είναι επαγγελματίες, επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς επίσης και οι ίδιοι οι ασθενείς ή/και οι στενοί συγγενείς τους.

2. Οργανισμοί-Μέλη
Μέλη της ISPS Hellas είναι δυνατόν, επίσης, να γίνουν ψυχιατρικά ιδρύματα και γενικότερα οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ψυχολογική, ψυχοθεραπευτική και κοινωνική αντιμετώπιση των ψυχώσεων, καθώς και οποιοσδήποτε Οργανισμός, ιδιωτικός ή δημόσιος,. επιθυμεί να συνεισφέρει σε αυτό.

Τα μέλη της ISPS Hellas (ατομικά ή οργανισμοί) έχουν τα ακόλουθα
προνόμια:

  • Προνομιακή οικονομική διευκόλυνση σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ατομικών μελών ή των μελών του οργανισμού, σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις Συνδιασκέψεις και τα Διεθνή Συνέδρια της Εταιρείας.
  • Δωρεάν παραλαβή του επιστημονικού περιοδικού της ISPS PSYCHOSIS (4 τεύχη ετησίως).
  • Πιστοποιητικό εγγραφής των ατομικών μελών, και παροχή βεβαίωσης στους Οργανισμούς που θα πιστοποιεί ότι είναι μέλος της ISPS Hellas και στηρίζει την ψυχοθεραπεία των ψυχώσεων.

Ετήσια Συνδρομή Μελών:

1. Ατομικά Μέλη: 70 ευρώ

2. Οργανισμοί: 100-250 ευρώ (ανάλογα με το απασχολούμενο προσωπικό)

* Η συμμετοχή στην ISPS Hellas υπό την ιδιότητα του μέλους δεν θεμελιώνει δικαίωμα επαγγελματικής
ενασχόλησης με τη θεραπεία των ψυχώσεων.
** Η συνδρομή μέλους είναι ετήσια και ισχύει από τον Ιανουάριο εκάστου έτους.

Για Ατομικά Μέλη:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την ηλεκτρονική φόρμα για εγγραφή ατομικών μελών
[contact-form-7 id=”121″ title=”Member Individual Signup GR”]

Για Οργανισμούς:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την ηλεκτρονική φόρμα για εγγραφή οργανισμού
[contact-form-7 id=”119″ title=”Member Organization Signup GR”]

Πατήστε το κουμπί Donate πιο κάτω για να πληρώσετε για την συνδρομή σας.

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να γίνετε μέλη

Για Ατομικά Μέλη:
Φόρμα Εγγραφής για Ατομικά Μέλη

Για Οργανισμούς:
Φόρμα Εγγραφής για Οργανισμούς

1. Individual Members
Persons may become members of ISPS Hellas who are professional practitioners with a therapeutic approach to psychoses (psychiatrists, psychologists, social workers, etc.) and those who, without being professionals, are particularly interested in this field, as well as the patients themselves and/or their close relatives.
2. Member Organisations
Organisations can also become members of ISPS Hellas, such as psychiatric institutions and organisations that are generally active in the psychological, psychotherapeutic and social treatment of psychoses, as well as any organisation, private or public, that desires to contribute to it.

The members of ISPS Hellas (individual or organization) have the following privileges:

   • Special financial terms with respect to the participation of individual members or the members of the organization, in all the Society’s educational activities and international conferences.
   • Free subscription to its scientific journal PSYCHOSES (4 issues per year).
   • Certificate of membership (individual or organization), as well as an attestation provided (for the organisations) certifying membership in ISPS Hellas and support to the psychotherapy of psychoses.

Annual Members’ Fees
1. Individual Members: 70 euros
2. Organisations: 100-250 euros (according to the No of staff employed)
* Membership in ISPS Hellas does not establish the right to professional occupation with the treatment of psychoses.
** The member’s fee is annual and in force from January every year.

For Individuals:
[contact-form-7 id=”110″ title=”Member Individual Signup EN”]

For Organizations:
[contact-form-7 id=”120″ title=”Member Organization Signup EN”]

Click on the Donate button below to become a member.

Alternatively you can download and complete the form below to complete your membership registration

For Individuals:
Membership-Registration-2013-Eng

For Organizations:
Membership-Registration-Organization-2013-Eng

Leave a Reply